Leigusamningur

Leigutaki:  _______________________________________________________________________

Heimili:  ________________________________________________________________________

Kt:  ________________________________  Símar:  _____________________________________

Tegund leiktækis  __________________________________________________________________

Notkunarstaður: ___________________________________________________________________

Leigutími:  _______________________________________________________________________

Leigugjald:  ______________________________________________________________________

Greiðsluskilmálar:  __________________________________________________________________

Leiguskilmálar:

1. Ofangreint leiktæki verður afhent leigutaka í fullkomnu lagi og skal leigutaki skila því í sama ásigkomulagi og það var við móttöku, að undanskildu eðlilegu notkunarsliti.  Ef tjaldi eða leiktæki er skilað áberandi óhreinu, skal leigutaki greiða fyrir hreinsun.  Leigutaki hefur kynnt sér leiðbeiningar um notkun og meðferð leiktækisins.

2. Leigutaki er ábyrgur fyrir tjóni sem kann að verða á leigðu leiktæki og fylgihlutum þess að svo miklu leyti sem tryggingarfélag G.V Hljóðkerfa ehf bætir ekki fyrir, þar með talin sannanlegum tekjumissi G.V Hljóðkerfa ehf þann tíma sem viðgerð á  tjaldi eða leiktæki stendur yfir.  Leigutaki ber fulla ábyrgð ef leiktæki tapast eða er stolið úr vörslu hans.  Ber leigutaka að greiða að fullu andvirði tjaldsins/leiktækisins auk leigu til þess tíma að uppgjör hefur farið fram.  Ábyrgð leigutaka nær til þess tíma sem leiktækið er í vörslu hans en miðast ekki við ofangreindan leigutíma.

3. Leigusali er á engan hátt ábyrgur vegna slysa eða skemmda er kynnu að orsakast af notkun, meðferð eða  flutningi á leiktækjum er hann leigir út.

4. Leigusali er ekki ábyrgur fyrir töfum sem verða á uppsetningu eða frágangi vegna veðurs eða annarra óviðráðanlegra aðstæðna. Bótaskylda leigusala takmarkast í öllum tilfeldum við upphæð umsamins leigugjalds.

5. Ekki festa límmiða á leiktæki.

6. Ef leigutaki er félag, takast þeir aðilar sem undirrita samninginn fyrir hönd félagsins á hendur sjálfskuldarábyrgð, sem nemur ógreiddri leiguupphæð og öðrum kostnaði sem fellur á leigutaka samkvæmt samningi þessum.

7. Við undirskrift verður þessi samningur bindandi fyrir leigutaka og leigusala. Ef leigutaki afpantar tjald/leiktæki  14 dögum fyrir áætlaðan leigutíma skuldbindur hann sig til að greiða helming umsamins leigugjalds, en allt umsamið leigugjald ef hann afpantar með skemmri en 7 daga fyrirvara.

8. Leigutaki hefur kynnt sér leiguskilmála og samþykkir þá með undirskrift sinni.

 Staður og dagsetning:  ________________________________

 
________________________________            __________________________________
Leigusali                                                                                                         Leigutaki

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon